Drogie Małżeństwa i Drodzy Kapłani Doradcy Duchowi!

Przeżywamy czas szczególnych rekolekcji, udania się na pustynię, na której brakuje nam wody a każdy następny dzień wydaje się być niepewny. My również tak przeżywamy ten czas. Tym bardziej nasze serca kierują się do tych wszystkich, których kochamy, w pierwszej kolejności do naszych rodzin, potem do Was. Wyrazem tego jest nasza modlitwa w Waszej  intencji kierowana do miłosiernego Boga. Sięgamy po różaniec, aby przez ręce Matki Bożej, tej której zawierzyliśmy nasz Ruch, prosić o łaskę odsunięcia od nas rozprzestrzeniającej się choroby.

Z wyrazami miłości, zjednoczeni w modlitwie

Helena i Paweł Kukołowiczowie

Para Odpowiedzialna Super-Regionu Polska Europa – Środkowa

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.
Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002

Dear Couples and dear Fathers Spiritual Counsellors!

We are going through a time of special retreats, going to a desert where we experience the lack of water and every next day seems to be uncertain. We are also experiencing this time. Our hearts are directed to all those we love, first to our families and then to you. This is expressed in our prayer for you, to the merciful God. We hold the rosary in our hands and through the hands of the Mother of God, to whom we have entrusted our Movement, we ask for the grace of pushing away the spreading disease from us.

With words of love, united in prayer

Helena i Paweł Kukołowiczowie

Responsible couple for Super-Region Poland and Europe – Central

 

God, merciful Father,
in your Son, Jesus Christ, you have revealed your love
and poured it out upon us in the Holy Spirit, the Comforter,
We entrust to you today the destiny of the world and of every man and woman.
Bend down to us sinners,
heal our weakness,
conquer all evil,
and grant that all the peoples of the earth
may experience your mercy.
In You, the Triune God,
may they ever find the source of hope.
Eternal Father,
by the Passion and Resurrection of your Son,
have mercy on us and upon the whole world!
Amen.

John Paul II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002

Дорогі Подружжя і Дорогі Священики Духовні Радники!

Ми переживаємо час особливих говінь, вихід у пустелю, на якій бракує нам води і кожен наступний день видається непевним. Ми також так переживаємо цей час. Що більше, наші серця керуються до всіх, кого ми любимо, в першу чергу до наших сімей, потім до Вас. Виразом цього є наша молитва у Вашому намірі, що направляється до милосердного Бога. Ми сягаємо по Розарій, щоб через руки Божої Матері, Якій ми довірили наш Рух, просити про милість відвести від нас хворобу, що поширюється.

Господи, милосердний Отче,
Який об’явив свою любов
у Твоєму Синові Ісусові Христу
і вилив її на нас у Святому Дусі-Утішителю,
Тобі довіряємо сьогодні долі світу і кожну людину.
Нахилися над нами грішними,
вилікуй нашу слабкість,
здолай всіляке зло,
дозволь всім мешканцям землі
зазнати Твого милосердя,
щоб в Тобі, триєдиний Господи,
завжди віднаходили джерело надії.
Передвічний Отче,
ради болючої муки і воскресіння Твого Сина
будь милосердним для нас і всього світу!
Амінь.

Ян Павло II, Краків-Лагевнікі, 17.08.2002

Dārgie pāri un garīgie pavadītāji!

Mēs piedzīvojam īpašu rekolekciju laiku, dodamies tuksnesī, kur piedzīvojam ūdens trūkumu un katra nākamā diena šķiet neskaidra. Mūsu sirds ir pievērsta visiem tiem, kurus mēs mīlam, vispirms mūsu ģimenēm un pēc tam arī jums. To izsakām mūsu lūgšanā par jums Žēlsirdīgajam Dievam. Mēs turam Rožukroni savās rokās un caur Dievmātes aizbildniecību, kurai mēs esam uzticējuši mūsu Kustību, lūdzam žēlastību, lai Dievs aptur slimības izplatīšanos.

Mīlestībā un vienoti lūgšanā,

Helena i Paweł Kukołowiczowie
Polijas un Centrāleiropas superreģiona atbildīgais pāris

Dievs, žēlsirdīgais Tēvs, savā Dēlā, Jēzū Kristū, tu esi atklājis savu mīlestību un izlēji to pār mums Svētajā Garā, Mierinātājā. Mēs šodien uzticam Tev pasaules, kā arī katra vīrieša un sievietes likteni. Noliecies pie mums, grēciniekiem, dziedini mūsu vājumu, uzvari ļaunumu, un dod lai visas zemes tautas var izjust Tavu žēlsirdību. Tevī, Trīsvienīgais Dievs, viņi atradīs cerības Avotu. Mūžīgais Tēvs, caur Tava Dēla nāvi un Augšāmcelšanos, apžēlojies par mums un visu pasauli!
Amen.

John Paul II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002