1.jpgRekolekcje w Baranowiczach

26 – 28 listopada 2010 roku  w klasztorze ojców werbistów w Baranowiczach odbyły się  rekolekcje «W łączności z Tobą, stajemy się sobie bliżsi». Z wielką niecierpliwością i drżeniem oczekiwaliśmy tego spotkania z naszymi bliskimi przyjaciółmi, z małżeństwami, które są nam bliskie duchowo. A najważniejsze czego pożądaliśmy – to oderwać się od krzątaniny i marności tego świata, by choć krótki czas być w «ziemskim raju», by żywić się tym Bożym darem, umacniając swoje siły duchowe.

Temat duchowych ćwiczeń to Eucharystia, bardzo ciekawa, a, co bardzo ważne, bardzo dla nas niezbędna, zwłaszcza dla małżeństw w starszym wieku, które nie miały w swoim życiu katechizacji. Słowa wdzięczności pragniemy skierować do ks. Dienisa Szostakowicza, który głosił konferencje używając bardzo prostych i dostępnych słów. Te słowa z łatwością trafiały do serc.Pragniemy podziękować Tatianie i Mikołajowi Mieleszkiewiczom, Marinie i Romanowi Szelepa za otwartość ich serc, za świadectwa ich życia, które nikogo kto ich słuchał nie pozostawiły obojętnymi. Te świadectwa – to najlepsze głoszenie wiary w Boga, nadziei opartej na Bogu i miłości do Niego. Były one bardzo ważne dla młodych małżeństw, które zaczynają swoją wspólną drogę do Boga.

I oczywiście, jak nie wspomnieć sobotniego wieczoru, czasu duchowego odpoczynku. Ze śpiewem religijnych pieśni, z rozmowami przy piciu herbaty; trzy godziny przeleciały jak trzy minutki. I choć tego nie pragnęliśmy, przyszedł czas się rozstać, opuścić ten «ziemski raj», znów wziąć z pokorą swój codzienny krzyż, podziękować Bogu i iść swoją drogą, wyznaczoną przez Boga.

Chwała Chrystusowi!

Павел и Наталья Лешковичи

Реколлекции в Барановичах

26 – 28 ноября 2010 года  в монастыре вербистов в Барановичах прошли реколлекции «У лучнасці з Табой, мы становімся бліжэй». С каким нетерпением и трепетом мы ожидали этой встречи с нашими близкими друзьями, с супружествами, с которыми мы стали родными по духу. А самое главное чего мы так жаждали – это оторваться от суеты и бренности этого мира, чтобы хоть малое время быть в «земном раю», чтобы напитаться той благодатью Божией, укрепив свои духовные силы.

Тема духовных упражнений – Евхаристия, очень интересная, а самое главное очень необходимая для нас, особенно для супружеств более старшего возраста, которые не имели в своей жизни катехизации. Тёплые слова благодарности хочется сказать кс. Денису Шестаковичу, который проводил конференции очень простыми и доступными фразами. Эти слова с лёгкостью проникали в сердце.

Особенно хочется поблагодарить Татьяну и Николая Мелешкевичей,  Марину и Романа Шелеповых за открытость их сердец, за те свидетельства их жизни, которые не оставили равнодушными никого, кто их слушал. Эти свидетельства – наилучшее проповедование веры в Бога, надежды на Бога и любви к Нему. Наиболее они были важными для супружеств молодых, которые только начинают свой совместный путь к Богу.

И конечно, как не вспомнить субботний вечер, время духовного отдыха. За пением религиозных песен, за общением при чаепитии три часа пролетели как три минутки. И как нам не хотелось, но пришло время расставаться, покинуть этот «земной рай», снова взять со смирением свой повседневный крест, поблагодарить Бога и идти своим путём, предначертанным тебе Богом.

Слава Христу!

Павел и Наталья Лешковичи

Galeria zdjęć