z1.jpgДвижение “Equipes Notre – Dame” на Гродненщине

Цель движения cемейной духовности “Equipes Notre – Dame” – помощь супружествам в открытии богатств Сакрамента венчания, укрепление любви к Богу,  к своему ближнему. Через свой личный пример участники этого движения хотят быть свидетелями христианского супружества. В настоящее время это международное движение развито в 78 странах мира. У нас в Беларуси оно развивается седьмой год. Движение существует в Минской, Брестской и Гродненской областях.

Каждому из нас необходимо осознавать, что семья является МАЛЕНЬКИМ КОСТЕЛОМ. Христос в нём присутствует всегда. Он нас приглашает и собирает вокруг себя. Он, милосердный и чуткий, одаривает нас ценным подарком – приглашает в движение семейной духовности “Equipes Notre – Dame”,  где мы можем углубить свои религиозные знания, где  будем учиться строить свою жизнь согласно  ЗАПОВЕДЯМ Иисуса Христа, а тем самым становиться ближе к Нему.

Активными в этом направлении являются семейные пары  на Гродненщине.  Хвала Пану за такие крепкие в вере семьи и за ксендзов, которые с ними работают.

Celem ruchu duchowości małżeńskiej “Equipes Notre-Dame” jest pomoc małżeństwom w otwarciu na bogactwo Sakramentu Małżeństwa, wzmacnianie miłości do Boga, do swojego małżonka. Przez swój osobisty przykład członkowie tego Ruchu chcą być świadkami małżeństwa chrześcijańskiego. Obecnie ten międzynarodowy Ruch działa w 78 krajach świata. U nas na Białorusi działa już siódmy rok. Ruch istnieje w obwodach: Mińskim, Brzeskim i Grodzieńskim.

Każdy z nas musi zdawać sobie sprawę z tego, że rodzina jest MAŁYM KOŚCIOŁEM. Chrystus w nim jest zawsze obecny. On nas zaprasza i zbiera wokół siebie. On, Miłosierny i Czuły, obdarza nas cennym darem – zaprasza do ruchu duchowości małżeńskiej “Equipes Notre-Dame”,  gdzie możemy pogłębić swoją wiedzę religijną, gdzie  będziemy uczyć się budować swoje życie zgodnie z  PRZYKAZANIAMI Jezusa Chrystusa, a tym samym zbliżać się do Niego. Na Grodzieńszczyźnie zaangażowane pary małżeńskie aktywnie dążą ku temu. Chwała Panu za takie mocne w wierze rodziny i za kapłanów, którzy z nimi pracują.

Galeria zdjęć