19 декабря 2009 г.
г.Клецк
костёл «Святой Троицы»

Адвент – это время радостного ожидания Господа нашего Иисуса Христа. «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою» – говорит Ангел Марии. Близость Бога – вот причина Её радости.

Радуйтесь! – призывает нас апостол Павел. Наступает Рождество Христово, и Бог хочет, чтобы мы были радостными, как пастухи, как волхвы, как Иосиф и Мария.

Христианин должен быть радостным человеком по самой своей сути. Несомненно, наша радость не является простой житейской радостью, но радостью о Христе, Который приносит ИСТИНУ и МИР.

И именно радость ожидания Господа Иисуса Христа, собрала супружества сектора Беларусь на облатковую встречу, которая прошла 19 декабря в костёле «Святой Троицы» г. Клецка. И хотя в этот день,  был большой мороз и метель, из-за которых не все супружества смогли приехать, но радость встречи была правдивой, истинной, первопричиной которой является Бог.

Началась встреча с исповеди. Хорошая исповедь – это самый лучший способ приготовить нашу душу к пришествию Господа. Все, кто отходит от Господа, в конце концов убеждаются, что вне Бога нет и не может быть истинной радости. Обретение Христа и возвращение к Нему после греховного падения сопряжено с чувством всегда нового и глубокого счастья.

После Святой Имши, в нижнем костёле, прошло деление облаткой, во время которого супружества от чистого сердца складывали пожелания веры, любви, надежды и Божьего благословения.

Радость мира сего бедна содержанием и мимолётна. Радость христианина глубока и не зависит от того, как складываются внешние обстоятельства. Она совместима с болью, болезнью, неудачами, поражениями и трудностями. «Возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» – обещал Господь. Ничто не лишит нас радости и мира, если мы не отдалимся от их источника.


19 grudnia 2009 r.
miasto Kleck
kościół „Świętej Trójcy”

Adwent to czas radosnego oczekiwania na naszego Pana Jezusa Chrystusa. „Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą” – mówi Anioł do Maryi. Bliskość Boga – oto przyczyna Jej radości.

Radujcie się! – wzywa nas apostoł Paweł. Zbliża się Boże Narodzenie i Bóg chce byśmy byli radośni jak pasterze, jak mędrcy, jak Józef i Maryja.
Chrześcijanin z zasady powinien być człowiekiem radosnym. Oczywiście nasza radość nie jest pospolitą życiową radością, lecz radością w Chrystusie, który przynosi PRAWDĘ i POKÓJ.

I właśnie radość oczekiwania na Pana Jezusa Chrystusa zebrała małżeństwa Sektora Białoruś na spotkaniu opłatkowym, które odbyło się 19 grudnia w kościele pw. „Świętej Trójcy” w Klecku. I chociaż w ten dzień był duży mróz i zawieja, przez co nie wszystkie małżeństwa mogły przyjechać, to radość spotkania wynikała z prawdziwej i rzeczywistej praprzyczyny, jaką jest Bóg.

Spotkanie rozpoczęło się od Sakramentu Pokuty. Dobra spowiedź to najlepszy sposób na przygotowanie naszych dusz na przyjście Pana. Wszyscy, którzy oddalają się od Pana, w końcu przekonują się, że bez Boga nie może być prawdziwej radości. Odnalezienie Chrystusa i powrót do Niego po upadku grzechu  wiąże się zawsze z uczuciem nowego i głębokiego szczęścia.

Po Mszy Świętej, w dolnym kościele dzieliliśmy się opłatkiem i w tym czasie małżeństwa z czystym sercem składały sobie życzenia wiary, miłości, nadziei i Bożego błogosławieństwa.

Radość tego świata jest pusta i krótkotrwała. Radość chrześcijanina jest głęboka i nie zależy od okoliczności zewnętrznych. Ona daje się pogodzić z bólem, chorobą, niepowodzeniami, porażkami i trudnościami. „I rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać” (J 16, 22) – obiecał Pan Bóg. Nic nie pozbawi nas radości i pokoju, jeżeli my nie oddalimy się od ich źródła.

Galeria zdjęć