DSC03111.JPGСтановімся бліжэй да Бога

Не сакрэт, што ў кожнай сям’і ёсць праблемы. Рух сужэнскай духоўнасці “Equipes Notre – Dame” створаны для таго, каб сужонкі станавіліся бліжэй адзін да аднаго, тым самым станавіліся бліжэй да Бога, змаглі запрасіць Яго ў свае сэрцы, даверыцца Яму.
9 кастрычніка 2011 года адбыліся сустрэчы ўдзельнікаў  “Equipes Notre – Dame” з сужэнствамі Ліды. Яны праводзіліся з мэтай распаўсюджвання руху “Equipes Notre – Dame” на Гродненшчыне.
Буг заплаць за малітву, падтрымку і працу з сем’ямі ксяндзу Андрэю Сіповічу, а таксама ксяндзу Юзафу, ксяндзу Яну і ксяндзу Андрэю з Ліды.
Вельмі добра, што ёсць такія сем’і ў Лідзе, якія хочуць  будаваць сваё сужэнскае жыццё паводле запаведзяў Езуса Хрыста, тым самым станавіцца бліжэй да Бога, штодзённа супольна маліцца, даваць гэтым станоўчы прыклад для сваіх дзяцей.
Шчыра жадаем ксяндзам Божага благаславення. Няхай  Марыя Панна ахінае Вас плашчом Мацярынскай апекі. Хай добры Бог асвеціць сваёй Ласкай Ваш зямны шлях, каб з Вашай дапамогай і далей сем’і маглі ратаваць свае душы, усхваляць Пана Бога, вучыліся быць самаадданымі, спагаднымі, міласэрнымі.
А ўсім сем’ям жадаем сапраўднай трывалай сужэнскай любові на ўсё жыццё. Помніце заўжды, што Хрыстос – галоўны ў  нашых сем’ях. Няхай Яго падтрымка суправаджае вас на працягу ўсяго жыцця.

Bliżej Boga

Nie jest tajemnicą, że każda rodzina przeżywa problemy. Ruch duchowości małżeńskiej „Equipes Notre-Dame” powstał po to, aby małżonkowie zbliżali się jedno do drugiego, tym samym zbliżając się do Boga, zaprosić Go do swoich serc i zaufać Mu.

9 października 2011 roku odbyło się spotkanie członków “Equipes Notre-Dame” z małżeństwami z Lidy. Miało ono na celu rozszerzenie ruchu „Equipes Notre-Dame” na Grodzieńszczyznę. Bóg zapłać za modlitwę, wsparcie i pracę z rodzinami księdzu Andrzejowi Sipowiczowi, a także księdzu Józefowi, Janowi i Andrzejowi z Lidy.

Bardzo dobrze, że są takie rodziny w Lidzie, które chcą budować swoje życie małżeńskie na przykazaniach Jezusa Chrystusa, starając się tym samym zbliżyć do Boga każdego dnia, modląc się razem, aby dać pozytywny przykład swoim dzieciom.

Szczerze życzymy księżom Bożego błogosławieństwa. Niech Maryja Panna otacza was płaszczem macierzyńskiej opieki. Niech Dobry Bóg opromieni swoim światłem waszą ziemską drogę, aby z Waszą pomocą rodziny mogły ratować swoje dusze, wychwalać Pana Boga, nauczyć się bezinteresowności, wrażliwości i współczucia.

A wszystkim rodzinom życzymy tej silnej małżeńskiej miłości na całe życie. Pamiętajcie stale, że Chrystus jest głową naszej rodziny. Niech Jego wsparcie towarzyszy wam przez całe życie.

Galeria zdjęć