Polska Misja Katolicka Braunschweig Wolfsburg Salzgitter Dni skupienia przed przyjęciem Karty END i rozpoczęciem roku formacyjnego 2023/2024

W dniach 22-24.09.2023 w kościele St.Raphael w Wolfsburgu przeżyliśmy dni skupienia, które poprowadzili dla nam nasi zacni goście: Lucynka i Krzysztof Wysoccy, Helenka i Paweł Kukołowiczowie, Danusia i Marek Szczepaniakowie oraz Honoratka i Sławek Pakułowie. Za ich ogromny wkład i zaangażowanie pragniemy w tym miejscu jeszcze raz wyrazić naszą niezmierną wdzięczność oraz bardzo serdecznie podziękować.

Nasze świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą Mszą świętą, podczas której z radością odnowiliśmy przyjęcie Karty END. W tym roku formacyjnym pragniemy pochylić się nad tematem: „EUCHARYSTIA, ŹRÓDŁO MISJI”. Następnie wysłuchaliśmy kilku  konferencji, spotkaliśmy się w ekipach mieszanych, dzieliliśmy się świadectwami i śpiewaliśmy na cześć Pana. Było to święto nie tylko dla ducha, ale także dla ciała, gdyż nie zabrakło pysznych posiłków i wypieków. Nasze dzieci były zaopiekowane i świetnie bawiły się pod okiem Julki.

Niedzielny dzień spędziliśmy w ogrodzie Eli i Bartka, gdzie Helena i Paweł ukazali nam na nowo geniusz ks. Caffarela. Po obiedzie udaliśmy się do kościoła St.Raphael, gdzie podczas niedzielnej Mszy św. nowe pary przyjęły Kartę END. Tym samym powstała w naszej Polskiej Misji Katolickiej Braunschweig Wolfsburg Salzgitter druga Ekipa END. Jest to powodem naszej ogromnej radości i owocem wielu modlitw o rozwój Ruchu END.

Aktualnie w naszych ekipach jest 9 małżeństw, doradcą duchowym pierwszej ekipy jest nasz proboszcz ks. Henryk Wieczorek SChr, doradcą duchowym drugiej ekipy nasz wikariusz ks. Zbigniew Minta SChr.

Na zakończenie Danusia i Marek nawiązując do Ewangelii i homilii pięknie opowiedzieli, jak pewnego dnia przed ponad 20-tu laty stali na rynku w ich miasteczku, ktoś podszedł do nich i  zaprosił do pracy w winnicy Pana, poszli i wieczorem otrzymali denara jako zapłatę, jednak nie zatrzymali go dla siebie, zapragnęli dzielić się tym denarem. Zapraszali, oczywiście nie sami, następne małżeństwa i następne, i tamci posłuchali, poszli i wieczorem również otrzymali po denarze i nie zatrzymali go dla siebie tylko szukali kolejnych robotników. W 2014 roku Lucynka i Krzysztof oraz Honorata i Sławek, jako robotnicy winnicy, zawitali na rynku w Wolfsburgu i tu również znaleźli chętnych do pracy w winnicy Pana za denara. Oni również zaczęli dzielić się tym denarem i nadal szukają dalszych robotników. Wyczulili obecnych parafian by nasłuchiwali, bo z pewnością pojawią się wśród nich i zaproszą do pracy w winnicy Pana.

Robotnicy przybywając do nas dzisiaj, jak każdego razu, niezmiernie nas ubogacili za co z serca dziękujemy staropolskim Bóg zapłać.

Joanna i Stefan

 

Boże, modlę się za Ukrainę

Wiadomości z samej Ukrainy: w Odessie członkowie ekip żyją prawdziwymi cudami. Rakiety wystrzelone w kierunku osiedli mieszkalnych wpadły do ujścia rzeki i nie spowodowały strat. Czują ochronę Pana Boga z różnych stron, gdyż dotychczas sztorm uniemożliwiał desant z Morza Czarnego W Czerniowcach na razie jest spokojniej.

Jesteśmy wraz z Ukrainą ogromnie wdzięczni za modlitwę różańcową w intencji pokoju. W czwartek e marca również w tej intencji w Kościele Matki Bożej z Lourdes w Warszawie ks. Stanisław Kosiorowski MIC odprawił Eucharystię. Wszystkim, którzy chcieliby poczuć ducha tej modlitwy załączamy nagranie dwóch pieśni właśnie z tej Eucharystii w tym “Boże, modlę się za Ukrainę”, które są śpiewane przez panią Ludmiłę Dudnik w języku ukraińskim.

Tak, jaki nformowali Helena i  Paweł słowa wsparcia i modlitwy płyną z całego świata. My dołączamy słowa z Włoch: 

Dear Beata and Marcin Pinkowscy,
we are Clelia and Gianni Passoni, responsible for Super Region Italy.

On behalf of the Italian equipiers, we express all our regret for the great suffering that this affair is causing everyone.
For now we are close to you in prayer of intercession so that it may first ofall change the heart of each of us and help us to make gestures of kindness towards any brother or sister we meet on our way and to plead for peace for all.

May Our Lady protect you, we embrace you united in prayer Clelia and Gianni Passoni

Cari Beata et Marcin Pinkowscy,
siamo Cleliae Gianni Passoni, responsabili della Super Regione Italia. A nome degli equipiers italiani esprimiamo tutto il nostro rammarico per latanta sofferenza  che questa vicenda sta provocando a tutti. Per ora vi siamo vicini nella preghiera di intercessione perchè possa primadi tutto cambiare il cuore di ognuno di noi e ci aiuti a compiere gesti dibontà verso qualsiasi fratello o sorella che incontriamo sulla nostrastrada  e per supplicare pace per tutti. Nostra Signora vi protegga , un abbraccio uniti nella preghiera Clelia eGianni Passoni

Drodzy Beato i Marcinie Pinkowscy,
Jesteśmy Clelia i Gianni Passoni, odpowiedzialni za Super Region Włochy. W imieniu włoskich ekip wyrażamy cały nasz żal z powodu wielkiego cierpienia, jakie ta sprawa powoduje dla wszystkich.Teraz jesteśmy blisko Was w modlitwie wstawienniczej, aby przede wszystkim odmieniła serce każdego z nas i pomogła nam czynić gesty życzliwości każdemu spotkanemu na naszej drodze bratu lub siostrze i wypraszać pokój dla wszystkich. Niech Matka Boża was chroni, obejmujemy was zjednoczeni w modlitwie.
Cleliai Gianni Passoni Łączymy sięw modlitwie różańcowej.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Regionu 2

11 grudnia w sobotę w Salzgitter…

11 grudnia w sobotę w Salzgitter w kościele pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, gdzie też obok na plebanii mieszka nasz doradca duchowy i jednocześnie proboszcz Polskiej Misji Katolickiej Braunschweig – Wolfsburg -Salzgitter ks. Henryk Wieczorek TCh  przeżywaliśmy dzień skupienia. Było to takie wejście w adwentowe rekolekcje parafialne, które wreszcie po dwóch latach mogły się odbyć. O godzinie 10 tej nasza ekipa miała spotkanie formacyjne w sali parafialnej. Cieszyliśmy się stuprocentową obecnością!

Po godzinie 12 tej rozpoczęła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył ksiądz rekolekcjonista Andrzej Pryba MSF, znany i bardzo ceniony w naszym środowisku ( 25-27.02.2022 poprowadzi rekolekcje – Nadmorski Dom Rekolekcyjny im. Jana Pawła II w Mrzeżynie ).
Ksiądz Andrzej Pryba wpisał się w historię naszej ekipy, gdyż właśnie on 19 lipca 2015 roku świętował z nami przyjęcie Karty i początki Ruchu END tutaj w Polskiej Misji.
Ten sobotni dzień był niezwykle bogaty w przeżycia duchowe; była możliwość przystapienia do sakramentu pojednania, wspólna modlitwa różańcowa, konferencja ojca rekolekcjonisty pt. “Małżeńskie EKG, Małżeństwo tajemnica to wielka”, koronka do Miłosierdzia Bożego, a także spotkanie przy kawie. Było to ważne i bardzo radosne wydarzenie, w którym wzięło udział ok 60 osób.
Ela i Bartek Włoszczykowie

Kazanie na rozpoczęcie nowego roku formacyjnego 2021-2022.

Małżeństwo chrześcijańskie – zaczyn odnowy rodziny
i społeczeństwa

Mija 6 lat, kiedy papież Franciszek napisał encyklikę „Laudato Si”, mocno akcentując potrzebę działania. Jej przesłanie jest bardzo aktualne i powinno dotrzeć do każdego z nas. „Laudato Si” jest tylko jednym z kamieni milowych w długiej tradycji katolickiej nauki społecznej, tradycji, którą przyjmujemy całym sercem.

Kościół jest wspólnotą, która potrzebuje nieustannie się odnawiać. Ta odnowa ma swoje źródło w wierze. Jeśli będziemy rozumieć wiarę jako całkowite przylgnięcie do Boga, jako przekraczanie tego co widzialne, by dotknąć Niewidzialnego, to mamy nieustannie szukać Boga. Wiara rodzi się ze słuchania, dlatego celem tegorocznego programu formacyjnego jest zaproszenie Ruchu do refleksji nad małżeństwem, które słucha głosu Boga. W temacie formacyjnym na rok 2021/2022 „Małżeństwo chrześcijańskie – zaczyn odnowy rodziny i społeczeństwa” jesteśmy zaproszeni do zastanowienia się nad miejscem Pana Boga w naszych rodzinach. Trzeba Boga postawić w centrum. Tutaj dotykamy istoty chrześcijaństwa: sprawy łaski i uczynków. Sięgnijmy do historii Abrahama. Dlaczego Bóg go wybrał? Dlatego, że był ideałem wśród ludzi? Nie. Abraham był koczownikiem, bałwochwalcą, wyparł się własnej żony bojąc się o własne życie, nie mówiąc już
o tym, że miał dziecko z inną. Był człowiekiem grzesznym.
Ale uwierzył, że jeśli pójdzie za Słowem, to Bóg go zmieni.
Od momentu, kiedy Bóg był obecny w jego życiu wszystko się zmieniło. Stał się Ojcem wszystkich wierzących. Kiedy Pan Bóg będzie w naszej rodzinie wszystko się zmieni. Głęboko wierzę,
że żyjemy w czasach, w których wkrótce zobaczymy potężną moc Ewangelii. Święty Paweł mówi w liście do Efezjan, że Bóg z góry przygotował dobre czyny, jeżeli mu tylko nie przeszkodzimy,
to On będzie działał (Ef 2,10). Jeżeli nie będziemy gonić do przodu ze swoimi projektami, On wszystko w nas zmieni. Bylebyśmy tylko byli podatni.
Bądź wola Twoja. Niech mi się stanie według słowa Twego.
Oto cała tajemnica życia.
Rodzina w zamyśle Bożym uczestniczy w odnowie Wspólnego Domu. Droga, którą chcemy iść w nowym roku formacyjnym opiera się na Piśmie Świętym, Encyklice „Laudato Si”, pismach księdza Henri Caffarela i tradycji Kościoła. Kościół świadomy tego, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości, pragnie nieść swoją naukę i zaoferować pomoc tym, którzy żyją
w małżeństwie i starają się pozostać wierni chrześcijańskim wartościom, a także tym, którzy w niepewności i niepokoju poszukują prawdy. Nic zatem dziwnego, że Kościół, który zawsze w ciągu wieków troszczył się o rodzinę i jej problemy, spogląda na nią z większą jeszcze troską. Bo przecież rodzina jest kolebka życia i miłości, gdzie człowiek rodzi się i wzrasta, dojrzewa
i uświęca. Czytamy w Adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio”. Niech nastanie czas pamiętany jako przebudzenie nowego szacunku do życia, mocnego postanowienia osiągnięcia równowagi, przyspieszenia walki o sprawiedliwość
i pokój oraz radosnej celebracji życia- czytamy w Karcie Ziemi, Organizacji Narodów Zjednoczonych. Papież Franciszek pisze, „(…)Chcę jednak podkreślić centralną rolę rodziny, ponieważ jest ona miejscem, w którym życie, dar Boga, może w sposób właściwy być przyjęte i chronione przed licznymi atakami, na które jest ono wystawione, może też rozwijać się zgodnie z wymogami prawdziwego ludzkiego wzrostu(…)”.  Wbrew tak zwanej kulturze śmierci, rodzina stanowi ośrodek kultury życia. W rodzinie pielęgnowane są pierwsze nawyki miłości i troski o życie, takie jak właściwe korzystanie z rzeczy, umiłowanie ładu i sprzątanie po sobie, poszanowanie lokalnego ekosystemu i ochrona wszystkich stworzeń. Rodzina jest miejscem formacji integralnej, w którym rozgrywają się ściśle ze sobą powiązane różne aspekty osobistego dojrzewania. W rodzinie uczymy się prosić o pozwolenie, mówić „dziękuję”, dając wyraz szczeremu docenieniu tego, co otrzymujemy, opanowania agresji lub chciwości i proszenia
o przebaczenie, gdy wyrządzimy jakieś zło. Te małe gesty szczerej uprzejmości pomagają budować kulturę życia dzielonego z innymi i szacunku dla tego, co nas otacza.

Głęboko wierzę, że żyjemy
w czasach, w których wkrótce zobaczymy potężną moc Ewangelii.  W centrum tego świata stale obecny jest Pan życia, który tak bardzo nas kocha. On nas nie opuszcza, nie zostawia nas samych, bo definitywnie zjednoczył się z naszą ziemią, a Jego miłość zawsze prowadzi nas do znalezienia nowych dróg. Niech mi wolno będzie na koniec przywołać słowa księdza Caffarela, który mówił wobec tysięcy małżeństw w Asyżu – „(…)Franciszku kim jesteś? Co masz nam do powiedzenia”? A przesłanie Franciszka jest przesłaniem ewangelicznego radykalizmu. Innym razem mówił „(…) Kiedy małżeństwa przejawiają miłość braterską, ich serca stopniowo się rozszerzają. I krok po kroku ich miłość opanowuje dom, sąsiedztwo, kraj (…)”.

Ks. Henryk Wieczorek SChr

 

 

Ekipa w Niemczech powiększyła się!

Z ogromną radością 25 września 2021 r. podczas Mszy św. inaugurującej nowy rok formacyjny, w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Salzgitter, przyjęliśmy do naszej Ekipy Joannę i Stefana Schlesionów. Małżonkowie dołączyli do nas po kilku miesiącach intensywnego pilotażu prowadzonego przez Katarzynę i Krzysztofa Kownackich i brania udziału w naszych spotkaniach on-line. Jesteśmy szczęśliwi, bo w krótkim czasie Małżonkowie już zdążyli nas ubogacić swoją wiarą, miłością, ofiarnością, wiedzą i świadectwem.

Nasza Ekipa składa się obecnie z 7 małżeństw, pochodzących z trzech, niemieckich miast- Wolfsburga, Salzgitter i Braunschweigu, rozrzuconych od siebie w promieniu 65 km. Mamy to szczęście, że choć na obczyźnie, oddzielieni setkami kilometrów i granicą czujemy, że jesteśmy częścią wspólnoty w Polsce.  A to dzięki stałemu kontaktowi, w którym jesteśmy dzięki: „Listom”, stronie internetowej, telefonami z Danką i Markiem Szczepaniakami, którzy są naszymi opiekunami i  wreszcie wydarzeniom takie jak to ostatnie- rekolekcje on-line z Małżeństwem Kukułowiczów na temat „Reguły Życia”, za które w tym miejscu bardzo dziękujemy.

Bardzo chcielibyśmy dotrzeć z bogatym, pięknym programem Ruchu, do jak największego grona małżonków i jeśli Pan Bóg pozwoli, utworzyć u nas drugą Ekipę. W tym celu planujemy w ciągu roku zorganizować otwarte rekolekcje dla Małżeństw z naszej parafii. Kołem napędowym we wspólnocie jest nasz Doradca Duchowy, ks. Henryk Wieczorek. Jego kazania zapadają głęboko w naszych sercach dlatego homilią z rozpoczęcia roku formacyjnego postanowiliśmy się podzielić. Życzymy owocnej lektury i pięknego, Bożego roku.

Magdalena i Tomasz Menclowie,
Para Odpowiedzialna 2021/2022 Ekipy Braunschweig-Wolfsburg-Salzgitter

Zakończenie roku formacyjnego 2020/21w Velpke.

Zakończenie roku formacyjnego
19 czerwca zakończyliśmy uroczyście rok formacyjny. Było to nasze drugie spotkanie ekipy w roku 2020/2021 na żywo z wszystkimi( pierwsze we wrześniu)! Radość była wielka! Do końca nie było pewności czy uda się spotkać ze względu na obostrzenia. Bardzo już wszyscy za sobą się stęskniliśmy.
Rozpoczęliśmy spotkanie o godzinie 15tej Koronką do Miłosierdzia Bożego, a potem uroczysta Msza święta. Właściwie już tradycyjnie w czerwcu spotykamy się u Mai i Marcina. Ich stół zamienia się w ołtarz i radosnym dziękczynieniem wychwalamy Boga.
Nasz Doradca obchodził w maju 30- lecie święceń kapłańskich. Ornat z wizerunkiem Świętej Rodziny – prezent od ekipy sprawił mu wielką radość!
Mieliśmy też wszyscy okazję poznać na żywo nową parę, która jest w trakcie pilotażu. Na zdjęciach widać naszą ogromną radość, a liczba osób nie jest taka oczywista, ponieważ dwie mamy  trzeba liczyć podwójnie…
Chwała Panu!

Ela i Bartek

Małżeństwo – sakrament misji – rozpoczęcie roku formacyjnego.

26- 27 września nasza wspólnota przeżywała bardzo radosne i wzruszające wydarzenia. Rozpoczęliśmy pięknie rok formacyjny w obecności Danki i Marka oraz Honoraty i Sławka.
W sobotę o godzinie 15tej uczestniczyliśmy we Mszy św. sprawowanej przez naszego Doradcę duchowego ks. Henryka Wieczorka. Eucharystia była odprawiana w intencji małżeństw i po Komunii świętej odnowiliśmy przyrzeczenie wynikające z Karty END. Wymowne było spontaniczne wypowiadanie wezwań modlitwy wiernych i jedno z nich, aby pary z Polski częściej nas odwiedzały…
Po Mszy św. przy kawie i słodyczach odbywała się również uczta dla ducha, bo był to czas wzajemnego obdarowywania się wspomnieniami z wakacji i przeżyciami rodzinnymi. Małżeństwa naszej ekipy przeżywały bardzo błogosławiony czas choć w cieniu pandemii. U jednych było świętowanie I Komunii św. dziecka, u drugich sakrament chrztu dziecka, u dwóch sakrament małżeństwa córek. Dzielenie się życiem było pełne wzruszających wspomnień. Para Odpowiedzialna Regionu Danka i Marek wprowadzili nas w tematykę formacyjną tego roku. Poruszyli także  temat “Orędowników” – przedstawiając i zachęcając (dwa małżeństwa naszej ekipy są w Orędownikach).
Dniem niezwykle uroczystym była niedziela. Podczas Mszy św. sprawowanej w kościele St. Raphael w Wolfsburgu dwie pary przyjęły Kartę END. Było to bardzo radosne wydarzenia dla nas – jedynej tutaj ekipy, ale również wielkie świadectwo dla parafian Polskiej Misji. W tym naszym ubogim “jedynactwie” mamy taki wielki przywilej, że Doradcą duchowym jest nasz ksiądz proboszcz. Dziękujemy mu za to, że z wielkim zapałem i oddaniem promuje nasz – jego Ruch END.
Dziękujemy bardzo Danusi i Markowi za ten wspólny czas, za ich świadectwo, za płomień wiary, który tutaj zostawili, za wspólną modlitwę. Jesteśmy bardzo wdzięczni Honoracie i Sławkowi!  Oni zapisali się mocno w naszych sercach, z wielkim oddaniem wprowadzali nas w duchowość END i zawsze mogliśmy liczyć na ich pomoc i wsparcie.
Każdy z nas dzisiaj z jeszcze większym przejęciem wychwala Pana słowami Magnificat, bo to On uczynił nam wielkie rzeczy!
Ela i Bartek
Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
trojmiasto@end.org.pl
malopolska@end.org.pl
pomorze.zachodnie@end.org.pl

Liturgia dnia: