5 сентября в нашем семейном движении “EQUIPES NOTRE – DAME” произошло яркое событие: принятие Карты движения двумя парами с Городеи. Важность этого события проявляется в участии в ей семей разных поколений. На праздничной Литургии в приходе Святого Юзафа (г. п. Городея) принятию Карты семьями Гутко и Каржак предшествовало обновление брака по поводу 50-летия совместной жизни Дануты и Марьяна Татур, что является хорошим свидетельством христианской семейной жизни для нас, семей более более молодого возраста. Они, вместе с новыми парами  движения “EQUIPES NOTRE – DAME”, принимали поздравления от ксендза Андрея Сиповича,  семей движения, родных и близких. За организацию этой праздничной Имши от всего сердца хочется поблагодарить ксендза Андрея, семьи движения “EQUIPES NOTRE – DAME”, а также всех присутствующих на Литургии. А Татур Дануте и Марьяну, Гутко Терезе и Николаю, Каржак Светлане и Игорю  искренние пожелания Опеки Матери Божьей, Божьего благословения на долгие годы жизни.

Пусть Святая Семья станет примером для всех нас. С Паном Богом!

5 września w naszym rodzinnym ruchu Equipes Notre-Dame wydarzyło się coś niezwykłego: przyjęcie KARTY przez dwa małżeństwa z miejscowości Gorodea. Doniosłość tego wydarzenia wyraża się w tym, że brały w nim udział rodziny różnych pokoleń. Na odświętnej liturgii w parafii św. Józefa przyjęcie KARTY przez małżeństwa Gutko i Karżak poprzedziła uroczystość odnowienia przyrzeczeń ślubnych w 50 rocznicę wspólnego życia Danuty i Mariana Tatur, co jest dobrym świadectwem rodzinnego, chrześcijańskiego życia dla nas, młodszych rodzin. Jubilaci i nowe małżeństwa ruchu Equipes Notre-Dame przyjmowali gratulacje od księdza Andrzeja Sipowicza, małżeństw z Ruchu, krewnych i znajomych.

Za przygotowanie tej świątecznej Mszy Św. pragniemy z serca podziękować ks. Andrzejowi, małżeństwom z Ruchu, jak również wszystkim obecnym na liturgii. A małżonkom: Danucie i Marianowi Tatur, Teresie i Mikołajowi Gutko oraz Swietłanie i Igorowi Karżak składamy szczere życzenia opieki Matki Bożej i Bożego błogosławieństwa na długie lata życia.

Niech Święta Rodzina będzie dla nas wszystkich przykładem. Z Panem Bogiem!