Szczęść Boże!

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego mamy możliwość uczestnictwa w wyjątkowej Mszy Św. transmitowanej dziś o godz. 17 z Bogoty w Kolumbii. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy! Transmisja odbędzie się tutaj:

https://www.facebook.com/equipesnotredameinternational

 

Oto szczegóły:

 

Msza św. W dniu Zesłania Ducha Świętego, niedziela 23 maja 2021

Śpiew na wejście

El espíritu de Dios está en este lugar,
el espíritu de dios se mueve en este lugar,
está aquí para consolar,
está aquí para liberar, está aquí
para guiar, el espíritu de Dios está aquí. (bis)

Quédate en mi, quédate en mi,
toca mi mente y mi corazón,
llena mi vida de tu amor, quédate en mi
Santo Espíritu, quédate en mi. (bis)
quédate en mi, santo espíritu, quédate en mi.

Drodzy przyjaciele!
W tym szczególnym dniu, kiedy obchodzimy święto Pięćdziesiątnicy, Miedzynarodowa Ekipa Odpowiedzialan – ERI pragnie połączyć się z członkami ekip z całego świata, aby utwierdzić nas w poczuciu wspólnoty Kościoła i wspólnoty naszego Ruchu.
Słowo Pięćdziesiątnica pochodzi od łacińskich i greckich korzeni i oznacza „pięćdziesiąta”. Upłynęło pięćdziesiąt dni od zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tym dniu Duch Święty zstąpił na jego uczniów. Zostali napełnieni tchnieniem Duchem Świętym, co dało początek Kościołowi. Od tej chwili Duch Święty umożliwia szerzenie wiary na całym świecie.
Dziś na tej celebracji nie jesteśmy zgromadzeni w Wieczerniku ani nie towarzyszą mam takie same lęki jaki mieli uczniowie z powodu prześladowań i nienawiści, które towarzyszyły naśladowcom Jezusa Chrystusa. Zamiast tego gromadzimy się w globalnej wiosce dzięki magii komunikacji, która pozwala nam być obecnymi razem pomimo tego, że pozostajemy w pokojach naszych domów …
Dziś mamy inne rodzaje lęków i niepewności. Jesteśmy otoczeni wieloma niebezpieczeństwami, które zagrażają przyszłości wszystkich, nie tylko z powodu pandemii ogarniającej świat, ale także z powodu wszystkich nierówności, które zagrażają życiu, współistnieniu i godności ludzkiej.
Wyznając tę samą wiarę i dzieląc tę samą drogę życia duchowego Equipes Notre Dame, zapraszamy Cię do przyłączenia się do tej celebracji Eucharystii. Prosimy tego samego Ducha, który dał odwagę, mądrość i jedność pierwszym uczniom, aby zachęcił nas i obdarzył darami, abyśmy nadal byli świadkami miłości zmartwychwstałego Chrystusa i źródłem nadziei dla świata.

Pierwsze czytanie

Dzieje Apostolskie 2:1-11
1 Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. 2 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. 4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
5 Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. 6 Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. 7 «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» – mówili pełni zdumienia i podziwu. 8 «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – 9 1 Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, 10 Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, 11 Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

Psalm responsoryjny: 104:1, 24, 29-30, 31, 34

Błogosław duszo moja Pana.

Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Jak liczne są dzieła Twoje Panie!
How manifold are your works, O LORD!
Ziemie jest pełna Twojej łaski.

Błogosław duszo moja Pana.

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją
I w proch się obracają.
Stwarzajasz je, napełniasz swym Duchem,
I odnawiasz oblicze ziemi.

Błogosław duszo moja Pana.

Niech chwała Pana trwa na wieki,
Niech Pan się raduje z dzieł swoich,
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
Będę radował się w Panu.

Drugie czytanie

1 Kor 12:3b-7, 12-13
Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

Sekwencja

Przybądź Duchu Święty
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień

Przyjdź ojcze ubogich
Dawco darów mnogich
Przyjdź światłości sumień

O najmilszy z gości
Słodka serc radości
Słodkie orzeźwienie

W pracy Tyś ochłodą
W skwarze żywą wodą
W płaczu utulenie

Światłości najświętsza
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia
Jeno cierń i nędze

Obmyj co nieświęte
Oschłym wlej zachętę
Ulecz serca ranę

Nagnij co jest harde
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłakane

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

Aklamacja

Alleluja
Przyjdź Duchu Święty,
Napełnij serca swoich wiernych
I zapal w nich ogień swojej miłości

CANTO: Aleluia

Aleluia, aleluia, aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia!

Tua palavra é como fogo
Que faz arder o coração.
Traz a verdade e ilumina a nossa vida. (bis)

Ewangelia

J 20:19-23
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» 20 A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. 21 A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». 22 Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!* 23 Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»*.

HOMILIA

“Przyjść Duchu Święty i odnów oblicze ziemi” To jest nasze dzisiejsze wołanie i nasze błaganie. Przeżyliśmy rok niepokoju, niepewności, zmartwień, pytań, rozpaczy, opuszczenia … Po raz drugi święto Pięćdziesiątnicy zastaje nas nieco osaczonych. Nie mamy jeszcze przed sobą jasnego obrazu. Uważamy jednak, że horyzont musi być lepszy i wyraźniejszy.
Przychodzimy na obchody tego dnia z najgłębszym pragnieniem, aby otaczająca rzeczywistość była innna i lepsza. I pytanie musi brzmieć: jak ona może być lepsza?
Uroczystość Ducha Świętego jest świętem przemiany, pojawienia się czegoś zupełnie nowego, co wpłynie na bieg życia. Duch Zmartwychwstałego Pana jest obecny, aby usunąć z wnętrza ludzi to, co uniemożliwia nam osiągnięcie pełni. Przychodzi, aby odnowić oblicze ziemi.
W tekście z Dziejów Apostolskich św. Łukasz pragnie (wyraża) obecność Ducha Świetego wyrazić poprzez znaki wiatru i ognia. To podmuch powietrza, które odnawia, które strząsa kurz, usuwa pleśń, wstrząsa ciszą. Podaje tlen tam, gdzie nie ma oddechu. To witalność, odwaga i obecność możliwości istnienia. Bez tlenu życie staje się niemożliwe.
To także ogień, który oświetla i wzmacnia. To światło umożliwia zrozumienie i obdarza ciepłem, które wzmacnia i ożywia. To jest światło i wigor.
Przerażeni i ignoranci stają się teraz (są) nieustraszonymi zwiastunami nowego świata z mądrością, która zaskakuje. Jest to działanie Ducha, który przebija się przez ciemność lęków i wątpliwości, aby napełnić nas mądrością i rozeznaniem.
Zmartwychwstały staje się obecny pośród tych, którzy należa do Niego i przynosi im pokój. Posyła ich mocą swego Ducha, aby przez przebaczenie mogli odbudować świat, którego pragnął Ojciec. To świat, w którym króluje pojednanie i nadzieja, współczucie i miłosierdzie, solidarność i oddanie tym, którzy najbardziej tego potrzebują.
Przyjęcie Ducha Świętego i uświadomienie sobie Jego działania w nas musi wydobyć z mroku moment, w którym żyjemy, i pobudzić nas do stwarzania nowego świata.
Kiedy ludzkość zapanuje nad wirusem, który nas przytłoczył, nie chodzi o powrót do tych samych niesprawiedliwości, nierówności, przemocy, ambicji, egoizmu, zapomnienia, kłamstw, pozorów itp. Nowy świat musi się narodzić i to my musimy uczestniczyć w stworzeniu jego kształtu. Musi to być świat braterstwa i solidarności, równości i sprawiedliwości, zaangażowania na rzecz najbardziej potrzebujących i otwarcia możliwości dla wydziedziczonych.

Apostoł Paweł przypomniał nam jasno: jeśli mamy udział w tym samym Duchu i czujemy się członkami tego samego Ciała w zmartwychwstałym Chrystusie, prawda tego, w co wierzymy i celebrujemy, musi prowadzić do spójnego i autentycznego życia. Prośba o przyjście Ducha Świętego musi nas doprowadzić do poważnego i autentycznego zaangażowania się na rzecz prawdziwej miłości wśród potrzebującej, cierpiącej i odartej z nadziei ludzkości.

Niech tak się stanie!

Modlitwa powszechna

• Za papieża Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła, aby Bóg udzielił im mądrości i odwagi, których potrzebują, prowadząc Kościół przez pandemię.
Ciebie prosimy!

• Za chorych, aby mogli doświadczyć uzdrawiającej mocy Boga na ciele, umyśle i duchu oraz byli otoczeni miłością i wsparciem innych.
Ciebie prosimy!

• Za wszystkich członków Equipes Notre Dame, aby byli natchnieni przykładem Chrystusa, aby byli rzecznikami miłości i służby potrzebującym. Niech Bóg da nam łaskę rozpoznania Jego obecności w naszym codziennym życiu i poznania Go jako naszego stałego towarzysza w czasach samotności, radości w czasie cierpienia i źródłem pewnej nadziei w czasach niepewności.
Ciebie prosimy!

• Za nas wszystkich, którzy tęsknimy za sakramentem Eucharystii w tym czasie, aby Bóg przemieniał nasz głód w coraz większą pobożność i miłość do Chrystusa, która pobudza nas do dzielenia się tą miłością z innymi.
Ciebie prosimy!

Śpiew na ofiarowanie: We Come to Your Feast by Michael Joncas

1. We place upon your table a gleaming cloth of white:
The weaving of our stories, the fabric of our lives,
The dreams of those before us, the ancient hopeful cries,
The promise of our future, our needing and our nurture
Lie here before our eyes.

Refrain:
We come to your feast, we come to your feast:
The young and the old, the frightened,
The bold, the greatest and the least.
We come to your feast, we come to your feast,
With the fruit of our lands and the work of our hands
We come to your feast.

2. We place upon your table a humble loaf of bread:
The gift of field and hillside, the grain by which we’re fed.
We come to taste the presence of him on whom we feed,
To strengthen and connect us, to challenge and correct us,
To love in word and deed.
Refrain:

3. We place upon your table a simple cup of wine:
The fruit of human labour, the gift of sun and vine.
We come to taste the presence of him we claim as Lord,
His dying and his living, his leading and his giving,
His love in cup outpoured.
Refrain:

4. We gather ‘round your table, we pause within our quest:
We stand beside our neighbours, we name the stranger ‘guest’;
The feast is spread before us; you bid us come and dine.
In blessing we’ll uncover, in sharing we’ll discover
Your substance and your sign.
Refrain:

Gloria

Saint, saint, saint le Seigneur
Le dieu de l’univers
Saint, saint, saint le Seigneur
Le dieu de l’univers
Saint, saint, saint le Seigneur
Le dieu de l’univers
Saint, saint, saint le Seigneur
Le dieu de l’univers
Le Ciel et la Terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, hosanna au plus des Cieux
Hosanna au plus haut des Cieux
Hosanna, hosanna au plus des Cieux
Hosanna au plus haut des Cieux
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, hosanna, au plus haut des Cieux
Hosanna, au plus haut des Cieux
Hosanna, hosanna, au plus haut des Cieux
Hosanna, au plus haut des Cieux

Śpiew na Komunię Świętą: Pane del cielo

Pane del Cielo sei Tu, Gesù, via d’amore: Tu ci fai come Te.
No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te,
Pane di Vita;
ed infiammare col tuo amore
tutta l’umanità.
Sì, il Cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te
nella tua casa
dove vivremo insieme a Te
tutta l’eternità.
No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive in Te
vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.

Magnificat Taizé https://www.youtube.com/watch?v=X-6k6qTOMvE

Przyjdź Duchu Święty! Amen!