z2.jpg

Вигилийная встреча в парафии
Возвышения Святого Креста (г. Узда)

Праздник Рождения Иисуса Христа ждут и взрослые, и дети. Очень приятно, что все участники движения “EQUIPES NOTRE – DAME” каждый год традиционно собираются вместе, чтобы переживать большую радость – Рождество.

18 декабря 2010 г. в парафии Возвышения Святого Креста в Узде состоялась Вигилийная  встреча участников движения “EQUIPES NOTRE – DAME”. Во встречи участвовали семьи с разных уголков Беларуси: Ганцевич, Барановичей, Энергетика,  Минска, Логойска, Несвижа, Клецка, Городеи, а также духовные наставники, ответственные за духовное руководство семейным движением, и сестры законные. Очень приятно, что к участникам движения присоединились другие семьи из города Узда.

Встреча началась Адарацией Святого Сакраменту. Затем прошла Святая Имша с участием ксендзов и семей из разных областей Беларуси.

Потом все присутствующие были приглашены в районный дом культуры, где делились облатками, пели, угощались, участвовали в конкурсах, лотереи, пели и слушали стихотворения детей.  Во время этой встречи мы заново вместе  с нашими духовными наставниками переживали праздник Рождества.

Благодарим Пану Богу за эту встречу, за наше движение, за отца Каффареля, основателя  “EQUIPES NOTRE – DAME”. От имени всех присутствующих с большой радостью хочется выразить  признательность всем присутствующим, всем священникам, сестрам законным. Встреча принесла большой духовный плод, который будет сильной поддержкой для всех семей. В это время Бог становится особенно близким к нам, а мы становимся поближе один к одному. Хочется, чтобы Новорожденный Иисус  вместе с Пресвятой Девой Марией  всегда шагали с нами по жизни.

Пускай  Иисус согреет своим теплом и любовью каждое сердце.

Wigilijne spotkanie
w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego (miasto Uzda)

Na Boże Narodzenie czekają i dorośli i dzieci. Bardzo miło, że wszyscy członkowie ruchu ” Equipes Notre-Dame ” każdego roku tradycyjnie zbierają się razem, by przeżywać tę wielką radość: Boże Narodzenie.

18 grudnia 2010 r. w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Uździe odbyło się wigilijne spotkanie członków ruchu ” Equipes Notre-Dame”. W spotkaniu wzięły udział rodziny z różnych zakątków Białorusi: z Gancewicz, Baranowicz, Energetyki, Mińska, Łogojska, Nieświeża, Klecka i Gorodiei, jak również Doradcy Duchowi odpowiedzialni za duchowe kierownictwo Ruchu i siostry zakonne. Miłe było to, że przyłączyły się do nas inne rodziny z miasta Uzda.

Spotkanie zaczęło się Adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnie odprawiliśmy Mszę Świętą z udziałem księży i rodzin z różnych obwodów Białorusi. Potem wszyscy obecni zostali zaproszeni do Rejonowego Domu Kultury gdzie dzieliliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy, posilaliśmy się, braliśmy udział w konkursach, loteriach, a także słuchaliśmy wierszy dzieci.  W czasie tego spotkania na nowo, razem z naszymi Doradcami Duchowymi, przeżywaliśmy święto Bożego Narodzenia.

Dziękujemy Panu Bogu za to spotkanie, za nasz Ruch, za ojca Caffarela – założyciela  “Equipes Notre-Dame”. W imieniu wszystkich obecnych z dużą radością pragniemy wyrazić  wdzięczność wobec wszystkich obecnych, wszystkich kapłanów, sióstr zakonnych. Spotkanie przyniosło duży duchowy owoc, który będzie silnym wsparciem dla wszystkich rodzin. W ten czas Bóg staje się szczególnie bliskim nam, a my zbliżamy się bardziej jeden do drugiego. Pragniemy, aby Nowonarodzony Jezus  razem z przeświętą Panną Maryją zawsze kroczył z nami w naszym życiu. Niech  Jezus ogrzeje swoim ciepłem i miłością każde serce.

Galeria zdjęć